وب سایت پرستاران

تاریخ: یکشنبه 15 اسفند 1389 ساعت: 00:59 بازدید: 4408 نویسنده: pacemaker

روند كار آموزش به بیمار در بخش های بستری

1- كلیه بیماران در بخش های بستری توسط كارشناسان پرستاری آموزش داده می شوند .

- آموزش ها بر اساس شرایط بیمار و اولویت بندی نیاز های آموزشی انجام می شود .

2- موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در برگه مخصوص ثبت آموزش به بیمار  ثبت می شود .و به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود .


3- ارزشیابی موارد آموزش به بیمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش برای كلیه بیماران انجام می شود .قابل ذكر است در صورتیكه در ستون ارزشیابی غیر مؤثر قید گردد، نیاز آموزشی دوباره باید به بیمار آموزش داده شده و ارزشیابی صورت بگیرد .


4- ارزشیابی سرپرستار در موردبیماران توسط سوپروایزر بالینی و كارشناس آموزش به بیمار نیز به صورت رندوم انجام می شود .
5-هنگام ترخیص تعداد موارد آموزش به بیمار در سیستم HIS  بیمارستارستان ثبت می گردد .
نحوه ثبت آموزش به بیمار در سیستم HIS  :

  • نام بیمار را انتخاب می كنیم .
  • وارد خدمات دهی F6 میشویم .در قسمت خدمات دهی هزینه آموزش به بیمار را ثبت می كنیم .
  • سپس آن را تایید می كنیم .

 موضوعات:آموزش به بیمار ,
روند-كار-آموزش-به-بیمار-در-بخش-های-بستری روند-كار-آموزش-به-بیمار-در-بخش-های-بستری روند-كار-آموزش-به-بیمار-در-بخش-های-بستری روند-كار-آموزش-به-بیمار-در-بخش-های-بستری روند-كار-آموزش-به-بیمار-در-بخش-های-بستری امتیاز : 2418 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|